ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителите/КЛИЕНТИТЕ си посредством Интернет магазина trendtripin.com. Тези условия обвързват всички потребители. С отбелязване на отметката ‘Прочетох и се съгласявам с правила и условия на сайта’ преди приключване на поръчка, Потребителят/КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЪРГОВЕЦ и Потребители/КЛИЕНТИ на електронния магазин trendtripin.com.
3. Данни за търговеца – информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на ТЪРГОВЕЦА: Интервиста Груп ЕООД
ЕИК: 201760727
ДДС ин.No: BG201760727
Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 1, бл. 15А
Данни за кореспонденция: гр. София, жк. Младост 1, бл. 15А, вх.2, email: info@trendtripin.com, tripin@intervistagroup.org

4. Идентифициране на Потребителя/КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на trendtripin.com, съхранение на IP адреса на потребителя/КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.
5. Продуктите, които се намират на интернет страницата на trendtripin.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
6. След кликане на бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в виртуалната количка. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
7. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя/КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
8. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА И ПРАВО НА ОТКАЗА ОТ ПОРЪЧКА

9. Условията на доставка описани в раздел Доставка. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
10. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока, но ще поеме разходите по връщането и/или замяната ѝ. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
10а. При предаване на стоката Потребителят/КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТА не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
10б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, КЛИЕНТЪТ може да изиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ.
11. Потребителят/КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
датата на доставка, което означава датата, на която КЛИЕНТА или посочена от КЛИЕНТА трета страна (различна от куриера) е приел/а и физически владее продукта; или
в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: датата, на която КЛИЕНТЪТ или трето лице (различно от куриера) и посочено от КЛИЕНТА е приел/а и физически владеете последния продукт, или датата, на която ТЪРГОВЕЦЪТ уведоми КЛИЕНТА, че не може да достави остатъка от поръчаните продукти.
За да упражни правото си на отказ, Потребителят/ КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми ТЪРГОВЕЦА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на ТЪРГОВЕЦА на хартиен носител или да бъде изпратено на e-mail: info@trendtripin.com
В случай, че Потребителя/ КЛИЕНТА се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ ще му възстанови сумата по направената от потребителя поръчка, в срок от 14 дни считано от датата, на която е информиран от Потребителя/ КЛИЕНТА за решението му за отказ от договора. При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя. В случай че Потребителят/ КЛИЕНТЪТ на заплати цената на доставката при изпращането на стоките, сумата на транспортните разходи за връщане на стоките се удържа от сумата подлежаща на възстановяване.
ТЪРГОВЕЦЪТ извършва възстановяване на суми в зависимост от метода на плащане, който е използвал Потребителя/ КЛИЕНТА при направата на поръчката. При плащане с наложен платеж, сумата се възстановява по посочена от потребителя банкова сметка. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането. При плащане по банков път, сумата се възстановява по сметката, от която е постъпило плащането.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Потребителят/ КЛИЕНТЪТ следва да изпрати на ТЪРГОВЕЦА стоките не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал ТЪРГОВЕЦА за отказа си от договора.
Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на ТЪРГОВЕЦА преди изтичането на 14-дневния срок.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.
12. При упражняване правото на отказ, Потребителят/ КЛИЕНТЪТ следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на ТЪРГОВЕЦА.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

13. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, само ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от Потребителя/КЛИЕНТА стока.
13а. Всеки Потребител/КЛИЕНТ има право да върне или да замени своята поръчка в срок от 14 дни от датата на доставка без да има основателна причина. При отказ от договора Потребителят/КЛИЕНТЪТ трябва да достави обратно на ТЪРГОВЕЦА поръчката в ненарушен търговски вид. Сумата се възстановява по банкова сметка на потребителя в срок до 7 работни дни. Сума не се възстановява ако Потребителя/КЛИЕНТА не е върнал продукта към ТЪРГОВЕЦА.
ТЪРГОВЕЦЪТ поема разходите за доставка при дефектни продукти, повреда при транспортиране и всички други обстоятелства причинени по вина на ТЪРГОВЕЦА.

13б. В случай, че доставената на Потребителя/КЛИЕНТА поръчка е с безплатна доставка и след връщане артикул или артикули без рекламация от нея тя вече не отговаря на условието за безплатна доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да приспадне стойността на доставката от сумата за връщане на Потребителя/КЛИЕНТА. 
13в. При замяна на размера или смяна на продукта от Потребителя/КЛИЕНТА се покриват доставките в двете посоки.

 

IV. ЦЕНИ

14. Цените, посочени на сайта са в български лева с включен ДДС и не включват транспортиране до адреса на КЛИЕНТА. Цените и условия за доставка са обявени на страницата trendtripin.com. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят/КЛИЕНТЪТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа, освен стойността на доставката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

15. Потребителят/КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на електронен магазина trendtripin.com. Не се изисква задължителна регистрация за да бъде направена поръчка. КЛИЕНТЪТ има право да извърши регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта ползвателите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес trendtripin.com. При попълване на електронната форма за регистрация съответния ползвател е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че съответния ползвател предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя/КЛИЕНТА до профила му.
16. Потребителят/ КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
17. Потребителят/ КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
18. Потребителят/ КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според избраният от него начин, обявен на страницата trendtripin.com
19. Всеки потребител, независимо дали е КЛИЕНТ на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от trendtripin.com услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез trendtripin.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
19а. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
• да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
• с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
• да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят/КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.
20. С акта на регистрацията си в trendtripin.com Потребителяt/КЛИЕНТЪТ дава съгласие да получава имейл кореспонденцията и информационен Бюлетин. В случай че не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, може да се откаже във всеки един момент и да информира ТЪРГОВЕЦА, като изпрати имейл на електронна му поща.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

21. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на trendtripin.com.
23. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез trendtripin.com.
23а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя/КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност и липса на дефекти всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
24. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
25. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изпраща на Потребителите/КЛИЕНТИ бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал.
26. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@trendtripin.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
27. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
28. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

29. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
29а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

30. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя/КЛИЕНТА не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя/КЛИЕНТА заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя/КЛИЕНТА.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

31. Под “Потребител/КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата trendtripin.com на своя компютър или мобилно устройство.
32. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя/КЛИЕНТА.
33. Електронният магазин trendtripin.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
34. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.